Kwaliteitsplan 2019 Wlz

Thuis de juiste zorg


Inleiding
Directzorg wil ook in de toekomst goede zorg blijven leveren. Dit willen we doen door goed naar u te luisteren. Ieder mens is uniek en de omstandigheden zijn ook voor iedereen anders. Daar willen we zo goed mogelijk bij aansluiten. Samen afspraken maken en zorgdragen voor passende en veilige zorg.

Thuis de juiste zorg
Om passende zorg te bieden wordt er met u gekeken welke zorg u belangrijk acht om een zo goed mogelijk leven te leiden zoals u gewend was. Familie en mantelzorger(s) worden in overleg met u betrokken bij een mogelijk rol binnen de zorgverlening.

Ook besteden wij aandacht aan uw woonomgeving en de wijze waarop de zorg en verpleging bij u thuis kan plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van de juiste hulpmiddelen. Veelal zijn er meerdere zorgprofessionals betrokken bij uw zorg. Samen met u kijken we of de inzet op elkaar aansluit. Dit is maatwerk waarbij u de regie heeft.

Kwaliteit van zorg
Op de volgende gebieden richten we onze kwaliteit van zorg.

•             Juiste ondersteuning van de zorg thuis door persoonsgerichte zorg

•             Samenwerking met professionals, mantelzorg en vrijwilligers als steunnetwerk

•             Veiligheid in zorg en woonomstandigheden

Het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek is een belangrijke bron om te weten hoe u onze zorg beleefd. Samen met de controles, signalen van meldingen, klachten of complimenten geeft dit informatie om te leren en te verbeteren.

Een ander belangrijk instrument voor Directzorg is het kwaliteitssysteem van PREZO en staat voor prestaties in de Zorg. PREZO is een manier van denken en werken die kwaliteit heel tastbaar en concreet maakt. In de dagelijkse praktijk, bij u thuis. Met PREZO kijken we in de éérste plaats naar het daadwerkelijke resultaat van de zorgverlening. Ervaart u dat u (met hulp) uw eigen keuzes kunt maken?

We zijn als medewerkers blij dat de zorg als persoonsgericht beleefd wordt en gewaardeerd is. Een opmerking uit het auditverslagvan april 2019:

 ‘Tijdens de route zag ik de grote diversiteit aan leefwerelden van cliënten. Het valt op dat de medewerker respect heeft voor de leefwereld van de cliënt. Compliment voor de wijze waarop medewerkers dat doen, dat maakt dat elke cliënt zich uniek kan voelen’.

Veilige zorg
Een aspect van goede zorg is veilige zorg. Zorg met aandacht voor risico’s. Directzorg ontwikkelt een eigen kwaliteitsmonitor zodat veiligheid ook geborgd wordt. Onderwerpen die opgenomen worden zijn; zorg en zorgrelaties, werkomstandigheden, woonomstandigheden en veiligheid van bedrijfsvoering.

Directzorg heeft een methode om (bijna)incidenten op een veilige manier te melden, te onderzoeken en de oorzaken te categoriseren dichtbij het werkproces en op de vestiging. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar wat er gebeurd is maar ook hoe en waarom het gebeurd is. Door incidenten  te analyseren worden de onderliggende oorzaken opgespoord en kan samen met de cliënt, familie, het team en overige betrokkenen gezocht worden naar passende oplossingen.

 Veiligheid omvat vele aspecten. Een daarvan is de zorgrelatie, de relatie tussen u en de zorgmedewerker, de medewerker van kantoor of de zorgmanager. Omdat in een zorgrelatie altijd kwesties van ongelijkheid spelen, hebben we met de medezeggenschapsraden gekozen voor een focus op het bewustwordingsproces van veilige zorgrelaties. Ideeën worden uitgewerkt in plannen hoe wel met elkaar in gesprek komen en hoe we kunnen voorkomen dat er een situatie van grensoverschrijdend gedrag plaats vindt.

Naast de veiligheid in zorgrelaties beogen we zorg waarbij geen dwang wordt uitgeoefend.Directzorg heeft als uitgangspunt dat het beleid gericht moet zijn op het voorkomen van de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. Hierbij wordt steeds de afweging gemaakt tussen kwaliteit van leven en veiligheid.

Ook hebben we oog voor signalen bij u of uit uw netwerk waarbij sprake kan zijn van grensoverschrijdend gedrag.

Professionele medewerkers
De medewerker voelt zich verantwoordelijk ten aanzien van zijn of haar professie. Directzorg biedt hen diverse trainingen en scholingen aan om dit te ondersteunen. Het aanbod wordt op maat aangeboden waarbij scholing op gebied van medicatieveiligheid verplicht gesteld is voor alle medewerkers.

Met professionals van andere organisaties wisselen we op verschillende manieren kennis uit om zo van elkaar te leren.

Digitalisering
Een belangrijke ontwikkeling binnen de organisatie is dat we de zorgprofessional willen ondersteunen bij het zorgproces met digitalisering van de zorginformatie, het elektronisch dossier (ECD). Van het registreren van gegevens tot de facturatie en personeelsplanning.

Ook voor u als cliënt is het werken met een ECD belangrijk. U krijgt hiermee inzicht in uw dossier en beschikt u digitaal over uw gegevens.