Privacy statement

 

Voor een goede zorgverlening is het nodig om enkele persoonlijke gegevens vast te leggen. Welke gegevens mogen worden vastgelegd en hoe daarmee wordt omgegaan, staat in het privacyreglement van Directzorg.

 De AVG

Voor Directzorg is de privacy van haar klanten en vertegenwoordigers (mantelzorgers, curators enz.), belangrijk. Wanneer u zorg van Directzorg ontvangt, verwerken wij uw gegevens conform de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onder het verwerken van gegevens wordt verstaan alle handelingen die Directzorg met uw gegevens kan uitvoeren, zoals het verzamelen, vastleggen, bewerken, doorsturen, ordenen, verspreiden, bewaren en vernietigen van gegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop Directzorg met uw gegevens omgaat en is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten van ‘klanten en vertegenwoordigers’ van Directzorg. De privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast om aan de veranderende privacyregels te blijven voldoen.

Gegevens

Directzorg verwerkt de persoonsgegevens, contactgegevens, zorg – en behandelgegevens die u mondeling of schriftelijk aan haar doorgeeft of die zij van een verwijzer ontvangen. Medewerkers van Directzorg voegen uw gegevens toe die noodzakelijk zijn om u te registreren om de zorg te kunnen organiseren, zorg te verlenen en de facturatie te verzorgen.

Doeleinden

De gegevens die Directzorg verwerkt, worden gebruikt voor de volgende doelen:

•   Om een goede zorg te verlenen
•   Het opstellen van een overeenkomst
•   Contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen verlenen
•   U te informeren over wijzigingen van onze zorgverlening

Vastleggen en verwerken van gegevens

Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening aan u en voor de financiering van deze zorgverlening worden vastgelegd. Voorts worden gegevens vastgelegd die de organisatie wettelijk verplicht zijn vast te leggen. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de zorgverlening en de administratieve en financiële afhandeling hebben toegang tot de gegevens. Na het beëindigen van de zorgverlening worden na 5 jaar de financiële gegevens en na 20 jaar het zorgdossier vernietigd.

 Verstrekken van gegevens

Alleen als het bijdraagt aan een goede zorgverlening, worden gegevens verstrekt aan andere hulpverleners. Ook kan Directzorg informatie over u opvragen om de juiste zorginzet te bepalen. Bovendien mogen op aanvraag gegevens worden verstrekt aan wetenschappelijke instituten en instanties op het gebied van beleid en financiering van de gezondheidszorg. In alle overige gevallen moet vooraf uw schriftelijke toestemming worden gevraagd.

Rechten cliënt

Als cliënt heeft u het recht te weten of uw gegevens geregistreerd zijn en welke gegevens dit zijn. U kunt inzage vragen in uw dossier en u hebt het recht om geïnformeerd te worden over aan wie welke informatie uit uw dossier is verstrekt. Bent u van mening dat Directzorg het privacyreglement niet nakomt, dan kunt u een klacht indienen. Hier vindt u meer informatie over de klachtenregeling van Directzorg.