Profielschets  lid Raad van CommissarissenAlgemene informatie


Directzorg B.V. is een thuiszorgorganisatie met vestigingen in de provincie Zuid-Holland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brielle. Met grote betrokkenheid en een warm kloppend hart biedt Directzorg haar cliënten thuiszorg die zoveel als mogelijk op de wensen van de individuele cliënt is afgestemd. De organisatie heeft een personele omvang van ongeveer 370 medewerkers/sters op 150 functieplaatsen. De leiding is in handen van de directeur/bestuurder. 

De vacature

Binnen de Raad van Commissarissen van Directzorg B.V. is er per 1 september 2018 een vacature. Deze Commissaris heeft als aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid en wordt benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad.

De Raad van Commissarissen (RvC) is belast met het integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De RvC, bestaande uit drie leden waarvan één in de functie van voorzitter, houdt in het bijzonder toezicht op de realisatie van de doelstellingen en op de continuïteit van (het bestuur van) de onderneming.
De RvC heeft, naast het goedkeuren van statutair vereiste besluiten, een belangrijke functie als klankbord en adviseur voor het bestuur. De relatie tussen de RvC en het bestuur is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. De RvC opereert als collegiaal team en hanteert de Governancecode Zorg 2017.

Bij de benoeming van leden van de RvC wordt rekening gehouden met een evenwichtige samenstelling van de Raad naar diversiteit, geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en de rol in het team. 
Elk lid brengt zijn eigen specifieke kennis mee, samen hebben zij kennis van zorg en welzijn, kwaliteit en veiligheid, financiën, bedrijfsvoering, wet- en regelgeving en organisatieontwikkeling.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. De RvC komt minimaal vier maal per jaar bijeen of zo vaak als nodig. 

Functie-eisen kandidaat:

Wij zoeken een collega RvC lid met een zorginhoudelijk profiel.

- U heeft een zorginhoudelijke achtergrond op academisch of HBO-niveau.
- U heeft een goed conceptueel en strategisch denkvermogen, een innovatieve instelling met een goed beeld van de wet- en regelgeving en de trends
   binnen de zorgsector.
- U bent op de hoogte van zorginhoudelijke, kwalitatieve en cliëntgerichte ontwikkelingen in de zorgsector.
- U heeft een heldere visie op de zorg en dienstverlening voor cliënten in het werkgebied van Directzorg.
- U beschikt over het vermogen om het systematisch werken aan kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie te beoordelen.
- U bent een open en betrokken gesprekspartner voor de Cliëntenraad, zonder last en ruggespraak, met de bereidheid om minimaal twee keer per jaar
   deel te nemen aan een vergadering van de Cliëntenraad.


Van de kandidaat wordt het volgende verwacht:

- voldoende beschikbare tijd om de functie volwaardig te kunnen vervullen;
-  stevige persoonlijkheid met algemene bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
-  een frisse kijk op de uitwerking van de veranderde regelgeving;
-  onafhankelijk en kritisch opereren ten opzichte van de bestuurder;
-  klankbord voor de bestuurder en collega RvC-leden;
-  een relevant netwerk;
-  het vermogen een oordeel te kunnen vormen op hoofdlijnen.

Gelet op de samenstelling van de Raad van Commissarissen worden kandidaten wonend in het werkgebied Rotterdam/Den Haag van harte uitgenodigd om te reageren.

Honorering

Honorering vindt plaats op basis van de klasse-indeling die gekoppeld is aan de Wet Normering Topinkomens. In principe vergadert de RvC in het hoofdkantoor te Brielle.

Procedure

Als u zich herkent in het profiel dan bent u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken via het emailadres:  rvc@directzorgmail.nl, ter attentie van mevrouw  B.F.L. Vermaas – van de Bilt, voorzitter van de RvC. De sluitingstermijn voor het insturen van uw motivatie en CV is 22 mei 2018. De gesprekken worden gepland in week 23 en week 24.
Als u nadere  informatie of overleg wenst over de vacature kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar rvc@directzorgmail.nl of een sms met terugbelverzoek naar 0650665619. Uw sollicitatie en contact zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.