Wet langdurige Zorg (Wlz)


Onder de indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen alle zorgtaken (persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning) voor mensen met een zware, langdurige zorgbehoefte. Zoals kwetsbare ouderen, mensen met een ernstige beperking, chronische ziekte of handicap, of u staat op een wachtlijst voor opname in een instelling. Intensieve zorg in de thuissituatie is mogelijk op voorwaarde dat de langdurige zorg thuis verantwoord is.

Indicatie

U heeft een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U dient hiervoor een digitale of schriftelijke aanvraag bij het CIZ in. Op www.ciz.nl vindt u alle informatie.

Indicatiebesluit

Het besluit ontvangt u binnen zes weken. Hierin staat op welke zorg u recht heeft. U kunt kiezen hoe u de zorg wilt ontvangen. In de thuissituatie of in een instelling. Dit kan via zorg in natura,  via een persoonsgebonden budget (PGB) of een combinatie hiervan.

Eigen bijdrage

Wanneer u 18 jaar of ouder bent betaalt u een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte hangt af van uw persoonlijke omstandigheden zoals uw zorggebruik, inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Op de website van het CAK www.hetcak.nl vindt u uitleg over de berekening van de eigen bijdrage en een rekenprogramma om uw eigen bijdrage bij benadering te berekenen.

Vragen of hulp bij aanvraag

Neem contact op met de vestiging binnen uw regio.