Wet langdurige Zorg (Wlz)


Onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen alle zorgtaken voor mensen met een zware, langdurige zorgbehoefte, zoals kwetsbare ouderen, en mensen met een ernstige beperking, chronische ziekte of handicap. Intensieve zorg in de thuissituatie is mogelijk op voorwaarde dat de langdurige zorg thuis verantwoord is en als de kosten ervan niet hoger zijn dan de kosten van opname in een instelling.

Indicatie

U heeft een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U dient hiervoor een digitale of schriftelijke aanvraag bij het CIZ in. Op www.ciz.nl vindt u alle informatie.

Indicatiebesluit

Het besluit ontvangt u binnen zes weken. Hierin staat op welke zorg u recht heeft. U kunt kiezen hoe u de zorg wilt ontvangen. In de thuissituatie of in een instelling. Dit kan via zorg in natura of via een persoonsgebonden budget (PGB).

Eigen bijdrage

Wanneer u 18 jaar of ouder bent betaalt u een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte hangt af van uw persoonlijke omstandigheden zoals uw zorggebruik, inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Op de website van het CAK www.hetcak.nl vindt u uitleg over de berekening van de eigen bijdrage en een rekenprogramma om uw eigen bijdrage bij benadering te berekenen.

Hulp bij de aanvraag              

De zorgmanager van uw vestigingskantoor adviseert en ondersteunt u graag bij de aanvraag van de indicatie.

Vragen

Stuur een e-mail of bel gerust met de zorgmanager van uw vestigingskantoor of met ons hoofdkantoor via telefoonnummer 088 347 3260.